Chương 3312: Bốn tòa Liên Phong

Chương 3311: Lấy nhiều khi ít

Chương 3310: Quên mất rồi chứ

Chương 3309: Một giấc mộng

Chương 3308: Đáp án

Chương 3307: Ngộ Đạo cảnh đại thành

Chương 3306: Vô Thượng Thiên Tôn

Chương 3305: Hung hiểm chém giết!

Chương 3304: Lại chết một người

Chương 3303: Trảm Thánh tộc

Chương 3302: Nghịch chuyển thế cục

Chương 3301: Ta tới giúp ngươi

Chương 3300: Hai đầu bốn tay

Chương 3299: Thích thì chiến

Chương 3298: Liên tục trèo lên đỉnh

Chương 3297: Luyện hóa