Chương 2448: Tiên giới

Chương 2447: Ngoại truyện

Chương 2446: Phi thăng Tiên Giới (cuối)

Chương 2445: Phi Thăng Chi Kiếp

Chương 2444: Bắc Cực Nguyên Tinh

Chương 2443: Nhân giới đa dạng

Chương 2442: Trở lại Nhân giới

Chương 2441: Biến đổi của Nhân tộc

Chương 2440: Đắc quả (lấy được quả)

Chương 2439: Trao Đổi, Hội Nghị

Chương 2438: Thu hoạch

Chương 2437: Long Đảo

Chương 2436: Sứ Giả Long Đảo

Chương 2435: Bình Linh Trở Về

Chương 2434: Trở Lại Ma Nguyên

Chương 2433: Tung Tích