Chương 3808: Hoàn Mỹ Kỷ Nguyên – Đại kết cục

Chương 3807: Đi tới Sáng Nguyên Thần Vực

Chương 3806: Bất tử truyền thừa

Chương 3805: Thụ hồn cơn giận

Chương 3804: Trở về Thần Châu

Chương 3803: Sáng Nguyên cốc

Chương 3802: Tà huyết nhiễm tế đàn

Chương 3801: Cửu Tiêu Thành chủ

Chương 3800: Trở lại Long thành

Chương 3799: Yên Mị nhu tình

Chương 3798: Tinh ma phá phong

Chương 3797: Sát trận như rừng

Chương 3796: Sáng tinh hồn thạch

Chương 3795: Long Nguyệt trở về

Chương 3794: Ngưng nguyên Thần đan

Chương 3793: Săn ma đại quân