Chương 1107: Hướng Thánh Sơn

Chương 1106: Manh mối

Chương 1105: Ngoài ý muốn

Chương 1104: Mai Cô

Chương 1103: Phược ma tác

Chương 1102: Trùng phùng

Chương 1101: Trùng tu

Chương 1100: Tiềm tu

Chương 1099: Trấn Thi

Chương 1098: Thi Vương hung uy

Chương 1097: Thi Vương

Chương 1096: Giằng co

Chương 1095: Chu Tước chân vũ

Chương 1094: Trở về

Chương 1093: Hoa đào

Chương 1092: Kiếm linh