Chương 1861: BIẾT ĐỦ LÀ HẠNH PHÚC

Chương 1860: LỰA CHỌN CỦA NGÔ MỘC

Chương 1859: KẾT GIỚI THẦN BUỒN BỰC

Chương 1858: LUYỆN HÓA THẦN KIẾM

Chương 1857: LUYỆN HÓA DANH KIẾM

Chương 1856

Chương 1855

Chương 1854

Chương 1853: NỘI TÂM CHẤP NIỆM

Chương 1852: ĐỘ KHÓ TĂNG CAO

Chương 1851: NGOÀI Ý MUỐN CỦA NGÔ MỘC

Chương 1850: KHÓM BỤI GAI SINH

Chương 1849: NÓNG VỘI

Chương 1848: KẾT GIỚI THẮNG LỢI

Chương 1847: CHÓ TÁP PHẢI RUỒI

Chương 1846: ĐỒNG NHÂN CẢN ĐƯỜNG