Chương 1298: Lá bài tẩy của Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường

Chương 1297: Không trêu vào được

Chương 1296: Điển lễ

Chương 1295: Thiên Thần giáng lâm

Chương 1294: Long nữ

Chương 1293: Thủy Tinh cung mở ra

Chương 1292: Đánh tan

Chương 1291: Giết chết Thiên Thần

Chương 1290: Giẫm dưới chân

Chương 1289: Nguy cơ

Chương 1288: Cao thủ Thiên Thần giáng lâm

Chương 1287: Sợ hãi

Chương 1286: Sức mạnh của huyết thống màu bạc

Chương 1285: Cố Thanh Ca ra tay

Chương 1284: Thủy Tinh cung

Chương 1283: Rút lui