Chương 1499: Nguyên Tôn (Đại Kết Cục)

Chương 1498: Bước Cuối Cùng

Chương 1497: Thần Chiến

Chương 1496: Chu Nguyên Thành Thần

Chương 1495: Thánh Thần Thức Tỉnh

Chương 1494: Toà Động Phủ Kia, Ấm Đào Yêu Nhưỡng Kia

Chương 1493: Mang Ngươi Đi Qua Đường Đã Từng

Chương 1492: Ngăn Lại

Chương 1491: Điên Cuồng

Chương 1490: Mật Ngậm Độc

Chương 1489: Chu Nguyên Nhập Thần?

Chương 1488: Thần Trụy

Chương 1487: Thánh Thần Mưu Đồ

Chương 1486: Cấm Khu

Chương 1485: Lớn nhất dã tâm

Chương 1484: Thần chiến